เรื่องโครงงานการลดภาวะโลกร้้อน
ชื่อ ฉันทพิชญา ปัดชา
ชั้น ม 6/2 เลขที่ 23
ครูที่ปรึกษา อาจารย์คเชนทร์ กองพิลา
คำถามเกี่ยวกับโครงงาน
การศึกษาเรื่องการลดภาวะโลกร้อนทำได้อย่างไร และเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันเราได้อย่างไร
วัตถุประสงคืในการทำโครงงาน
เพื่อศึกษาวิธีการลดภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นต่อชีวิตประจำวันของเรา

โฆษณา

การลดภาวะโลกร้อน

Posted: กุมภาพันธ์ 10, 2011 in Uncategorized

แหล่งการเรียนรู้

Posted: กุมภาพันธ์ 1, 2011 in Uncategorized

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Posted: กุมภาพันธ์ 1, 2011 in Uncategorized

ผู้จัดทำ

Posted: กันยายน 17, 2010 in Uncategorized

ฟาร์มไก่ พารวย

Posted: กันยายน 15, 2010 in Uncategorized

เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
ระบบปัญญาประดิษฐ์
เทคโนโลยีการสื่อสาร ทุกที่ ทุกเวลา
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา
นาโนเทคโนโลยี อาณาจักรจิ๋ว นวัตกรรมแห่งอนาคต
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ Read the rest of this entry »

ศิลปกรรม (อ่านว่า สิน-ละ-ปะ-กัม) มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ว่า สิ่งที่เป็นศิลปะ, สิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นศิลปะ ศิลปกรรม มีความหมายตรงกับวลีภาษาอังกฤษว่า “work of art” และคำภาษาอังกฤษว่า “art” Read the rest of this entry »

เรื่องย่อรามเกียรติ์
ท้าวทศรถ เป็นกษัตริย์ครองกรุงอยุธยา มีพระมเหสี 3 องค์ คือ นางเกาสุริยา นางไกยเกษี และ นางสมุทรเทวี วันหนึ่ง ท้าวทศรถไปรบกับยักษ์ ชื่อ ปทูตทันต์ โดย นางไกยเกษีตาเสด็จไปด้วย ขณะรบกัน ยักษ์แผลงศรไปถูกเพลารถของท้าวทศรถหักนางไกยเกษีรีบกระโดดลงจากรถ เอาแขนของนางสอดแทนเพลารถ Read the rest of this entry »

อุปกรณ์การเล่นเปตอง
    1. ลูกบูล
     
เป็นลูกทรงกลมด้านในกลวง ทำด้วยโลหะ มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 70.5-80 มิลลิเมตร มีน้ำหนักระหว่าง 650 – 800 กรัม มีเครื่องหมายของโรงงานผู้ผลิต ตัวเลขแสดงน้ำหนักและเลขรหัสปรากฏอยู่บนลูกบูลอย่างชัดเจน และควรเป็นลูกบูลที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เปตองนานาชาติ Read the rest of this entry »